FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Klasy w Zespole Szkół

 Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno–geograficznym
Przedmioty rozszerzone: matematyka,  geografia i język angielski 

W klasie matematyczno-geograficznej realizowany jest rozszerzony program z matematyki, geografii i z języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury rozszerzonej z tych przedmiotów. Profil ten jest szczególnie godny polecenia osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach ścisłych uniwersyteckich i politechnicznych, a także na kierunkach ekonomicznych oraz przyrodniczych. Wiedza zdobyta na profilu matematyczno-geograficznym  w szkole średniej bardzo dobrze przydaje się na kierunkach studiów takich jak: matematyka, ekonomia, rachunkowość i finanse, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, budownictwo, stosunki międzynarodowe, turystyka itp. Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym daje również możliwość podjęcia studiów za granicą.

Jest to klasa stworzona dla osób, które:

 • zainteresowane są  naukami przyrodniczymi,
 • lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia,
 • są dociekliwe w poznawaniu i wyjaśnianiu zjawisk oraz procesów przyrodniczych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych współczesnego świata.

Nauka w tej klasie umożliwi:

 • poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki  i geografii jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań,
 • rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia,
 • zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych,
 • uwrażliwienie na wartości i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, należących do dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego,
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 • rozwój uzdolnień poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

   

Liceum Ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i fizyka

Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci możliwość pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki. Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i fachową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Wymienione przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym umożliwią Ci doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ekologia i wielu innych. Dodatkowo,  edukacja fizyczna realizowqania w klasie o tym profilu pozwala na lepsze rozumienie procesów w przyrodzie oraz ułatwia decyzję w wyborze dalszej drogi kształcenia jakimi mogą być studia związane fizyką, np. fizyka medyczna, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, biofizyka, optometria, itp.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach przedmiotowych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i preparaty laboratoryjne oraz nowoczesne multimedia.

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i dodatkowo warsztaty redakcyjne.

Profil humanistyczny jest szczególnie polecany osobom, które w przyszłości planują studia na kierunkach humanistycznych: dziennikarskich, zarządzaniu kulturą i mediami, komunikacji społecznej, historycznych, prawniczych, filologicznych, kulturoznawczych, artystycznych, politologicznych, społecznych, pedagogicznych i psychologicznych.

Humaniści od wielu lat:

 • wydają gazetkę szkolną „Oxygen”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów,
 • realizują liczne projekty,
 • współpracują z Kostrzyńskim Centrum Kultury, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Związkiem Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, IPN oraz lokalnymi mediami,
 • uczestniczą w wycieczkach kulturoznawczych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych.

Ponadto uczniowie mają możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz grach historycznych, spotkaniach, warsztatach i wykładach.

Mogą rozwijać talenty literackie, artystyczne i plastyczne.

  

Liceum Ogólnokształcące o profilu językowym
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: języki obce (język angielski i język niemiecki), geografia;
przedmiot dodatkowy - warsztaty redakcyjne w języku obcym 

Klasa językowa jest idealna dla uczniów, którzy oprócz pasji doskonalenia języków obcych lubią zdobywać wiedzę o kulturze, historii lub geografii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Profil językowy jest szczególnie polecany dla tych osób, które chcą podjąć studia na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz turystycznych, bądź też chcieliby studiować inne kierunki w języku obcym na polskich i zagranicznych uczelniach.

Osoby decydujące się na naukę w klasie o profilu językowym będą miały możliwość:

 • doskonalenia języka obcego do poziomu zaawansowanego
 • uczestnictwa w ciekawych projektach (Euroweek, AIESEC)
 • sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas olimpiad i konkursów językowych na różnych szczeblach
 • solidnego przygotowania do egzaminu maturalnego

Podejmując naukę w klasie językowej, uczeń może zyskać bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Ma możliwość podjęcia pracy nie tylko w charakterze tłumacza czy lektora języka obcego, ale również objęcia stanowiska w rozmaitych przedsiębiorstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowym atutem takiej „perspektywy przyszłości” jest fakt, iż komunikacja w języku  obcym na wysokim poziomie oraz duże kompetencje międzykulturowe gwarantują sukcesy zawodowe.

 

Technik ekonomista

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.

 Absolwentom szkół w zawodzie technik ekonomista najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. W ramach powierzonych zadań mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych, fakturowaniem transakcji, prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W wykonywaniu zadań zawodowych niezbędne jest stosowanie urządzeń techniki biurowej, sprawne korzystanie z zasobów sieci internet, posługiwanie się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Praca technika ekonomisty zdominowana jest wykonywaniem czynności biurowych, wypełnianiem druków, rejestrów zestawień finansowych, a więc pracą z cyframi i liczbami. Dlatego ważną cechą jest dobry wzrok oraz zręczność rąk i palców, przydatna w pracy na klawiaturze komputera.

Nauka trwa pięć lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, 
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu.

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych                           

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek ZUS,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

 

Technik hotelarstwa

 Przedmioty rozszerzone: geografia

Branża hotelarska jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce.

Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań.

Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług.

Poziom usług świadczonych przez hotelarza, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu przez klienta.

Nauka trwa pięć lata i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.


Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przygotowywanie i podawanie śniadań;
 • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

 HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 • rezerwacja usług hotelarskich,
 • obsługa gości w recepcji.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

 

Technik logistyk

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej.

 Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi.

Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów.

Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie. Logistyk powinien posiadać między innymi umiejętność jasnego formułowania przekazu, powinien cechować się dokładnością w wykonywaniu powierzonych mu zadań.

 Powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym.

 Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinni dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania.

Istotne są również umiejętności osobiste, takie jak odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Nauka trwa pięć lat i kończy się maturą. Każdy absolwent technikum posiada przygotowanie teoretyczne umożliwiające mu podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni wyższej.


Kształcenie w zawodzie technik logistyk jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów

 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwanie programów magazynowych,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 SPL.04. Organizacja transportu

 planowanie procesów transportowych;

 • organizowanie procesów transportowych;
 • dokumentowanie procesów transportowych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym lub egzaminem czeladniczym. W szkole Branżowej można się kształcić m.in. zawodach np.: ślusarz, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kucharz, mechanik samochodowy, operator obrabiarek skrawających, tapicer.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane  w ramach kursów zawodowych realizowanych w Ośrodku w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze, zajęcia praktyczne realizowane w przedsiębiorstwach u pracodawców, którzy zawarli z uczniami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie mają status pracownika młodocianego.

Absolwenci posiadają dobre przygotowanie teoretyczne umożliwiające podjęcie dalszej nauki, a także wiedzę zawodową umożliwiającą podjęcie pracy.

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek